Pizza Margherita

Tomate, mozzarella
  • Ingredients: Tomate, mozzarella
  • Petite 5,00 
  • Moyenne 8,00 
  • Grande 12,00 

Tomate, mozzarella