Orientale

Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, œuf
  • Ingredients: Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, œuf 
  • Petite 6,00 
  • Moyenne 9,00 
  • Grande 14,00 

Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, œuf